COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

Cryfhau ein ymrwymiad i gynaliadwyedd yn ystod y pandemig

Mae Gorilla, prif gwmni ôl-gynhyrchu Cymru, wedi cryfhau ei ymrwymiad i gynaliadwyedd drwy ddod yn aelod cyswllt o raglen albert BAFTA yn ddiweddar.

Nod rhaglen albert BAFTA, a sefydlwyd yn 2011, yw dod â’r diwydiannau sgrin ynghyd i fynd i’r afael â’r effaith amgylcheddol, ac i ysbrydoli ffyrdd cynaliadwy o fyw.

Yn yr un modd â nifer o sectorau, mae gan y diwydiannau creadigol ôl troed carbon mawr, ac nid yw hyn wedi newid yn ystod y pandemig. Mae creu cynnwys cyfryngau yn aml yn gofyn am adnoddau helaeth – hyd yn oed ar gyfer y pethau symlaf fel teithio, bwyta, a defnyddio mwy nag un adeilad.

Targed Gorilla yw defnyddio 100% o ynni adnewyddadwy yn ei holl leoliadau. Rydym eisoes wedi llwyddo i gyrraedd y targed hwn yn ein gyfleuster ar Heol Eglwys Fair. Mae Gorilla wedi ennill ardystiad ISO 14001 hefyd ond fel y gwyddai Rich Moss, y Rheolwr Gyfarwyddwr, megis dechrau yw hyn:

“Mae’n ymddangos bod materion amgylcheddol wedi cael eu hanghofio i raddau yn ystod y pandemig, felly mae’n bwysig ein bod ni’n parhau i wneud ein gorau i leihau ein hôl troed fel unigolion ac fel diwydiant.”

Mae Gorilla hefyd yn creu ffyrdd newydd o weithio a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ôl troed carbon y diwydiant. Gyda chymorth gan raglen Clwstwr De Cymru ac Ymchwil ac Arloesi yn y DU, rydyn ni wedi newydd ddatgelu pecyn adnoddau golygu o bell newydd, sy’n caniatáu’r tîm i weithio lle bynnag maen nhw.

Cadw’n ddiogel yn ystod cyfnod Coronafeirws (COVID-19)

Rydym wedi asesu’r risg o COVID-19 yn Gorilla trwy gymhwyso canllawiau’r llywodraeth, a thrwy gyfrannu at a dilyn canllawiau UK Screen, “Safe Working in Post Production and VFX” ar draws ein busnes, i reoli risgiau diogelwch ac iechyd.

Rydym wedi parhau i weithio o bell  trwy gydol y cyfyngiadau, a heb ruthro i gynnull ein staff sy’n gweithio o bell yn ôl yn y gweithle. Rydym wedi cymryd amser i fyfyrio a pharatoi ar gyfer dychwelyd fesul cam i’n normal newydd. Disgwyliwn i’n dull esblygu wrth i ni ddysgu ac addasu i heriau parhaus COVID-19.

Sut rydyn ni’n cadw pobl yn ddiogel

Rydym yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol er mwyn sicrhau ein bod yn rheoli lledaeniad COVID-19, gan gynnal asesiadau penodol ar gyfer cynyrchiadau a’n swyddfeydd, ac yn cadw mewn cysylltiad â’r gweithlu trwy gydol y broses:

 

 1. Yn ein swyddfeydd

 • Lleihau – lleihau nifer y bobl yn y swyddfa ar unrhyw adeg.
 • Cyfathrebu – sicrhau bod y rhai sydd â symptomau neu sy’n sâl yn gwybod i beidio â dod i mewn i’r gwaith.
 • Cymudo – ystyried risgiau wrth gymudo, yn enwedig ar drafnidiaeth gyhoeddus, a chyflwyno mesurau fel amseroedd cychwyn wedi eu darwahanu.
 • Pellter Cymdeithasol – gwneud pob ymdrech i sicrhau y cedwir at bellter cymdeithasol trwy gynllunio gofod, protocolau ac arwyddion.
 • Glanhau – ychwanegu at y protocolau glanhau.
 • Gorchudd wyneb – darparu gorchuddion wyneb golchadwy i’r rhai a allai fod eu hangen wrth gymudo, ac i’w gwisgo mewn ardaloedd o’r swyddfa lle gellir torri pellter cymdeithasol ar ddamwain ar brydiau.
 • Monitro – atgoffa pobl yn gyson o’r arferion gwaith COVID-19 newydd (fel pellhau cymdeithasol).

 

 1. Yn ein gweithgareddau

 • Teithio – ceisio lleihau gofynion teithio a dilyn egwyddorion pellhau cymdeithasol o fewn trefniadau teithio, lle bynnag y bo hynny’n bosibl.
 • Lleoliad – ystyried y gofod a ddefnyddir, o ystyried gofynion pellter cymdeithasol, ynghyd â sicrhau bod cyfleusterau hylendid digonol yn cael eu darparu.
 • Gweithgareddau Gwaith – ystyried y gweithgareddau y bydd angen i bobl eu cyflawni ar draws rolau, ac a oes modd addasu’r rhain neu eu newid er mwyn lleihau risg.
 • Offer Gwaith – rheoli rhannu offer, o gamerâu a chlustffonau i ystafelloedd golygu. Canolbwyntio ar hylendid da a rheoli unrhyw faterion all godi gyda phwyntiau cyffwrdd.
 • Patrymau Gwaith – adolygu patrymau gwaith er mwyn annog ffurfio grwpiau bach (carfannau) o bobl nad ydyn nhw’n dod i gysylltiad â grwpiau eraill.
 • Ardaloedd Gorffwys – ad-drefnu mannau gorffwys a chynllunio seibiannau i sicrhau bod ardaloedd gorffwys mor ddiogel â phosibl.
 • Cymorth Cyntaf a Gwasanaethau Brys – cynllunio gweithgareddau i leihau’r risg o fod angen

galw’r gwasanaethau brys, yn ogystal â chyngor i swyddogion cymorth cyntaf ar risg COVID-19.

 • Masgiau, Menig ac Offer Amddiffynnol Personol Eraill – dilyn arweiniad y llywodraeth trwy beidio ag annog defnydd heblaw mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn, ac i’r rheini sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Iechyd Meddwl – adolygu’r effaith bosibl ar iechyd meddwl y rheini sy’n gweithio ar gynyrchiadau a chynnig cefnogaeth ar sail achosion unigol.

 

Rydym yn angerddol bod gan bawb lais y gwrandewir arno, felly os ydych chi’n poeni am unrhyw beth sy’n ymwneud â’n dyletswydd gofal ac, yn fwy penodol, y risgiau sy’n gysylltiedig â Choronafeirws (COVID-19) i chi neu i eraill, rhowch wybod i ni yn hr@gorillagroup.tv

Gorilla yn darparu gorffeniadau ar gyfer cyfres newydd Doctor Who

Gorilla provides online and finishing for new series of Doctor Who

Weler cydweithrediad cyffrous dros yr Hydref rhwng Gorilla a BBC Studios ar gyfer drama ffug-wyddonol adnabyddus. Wedi gorffen ffilmio yn gynnar ym mis Awst, mae ein timau ôl-gynhyrchu newydd orffen y broses olygu ar gyfer y gyfres newydd o Doctor Who a ddarlledwyd y penwythnos diwethaf.

Yn dilyn galw uchel am waith eleni, yn ddiweddar rydym wedi ehangu i Gaerdydd ganolog, gan ategu ein Pencadlys ym Mae Caerdydd. Mae’r ail adeilad yn cynnwys 10 ystafell golygu barhaol a chymorth technegol. Ar hyn o bryd rydym yn mynd o nerth i nerth, yn ogystal â hyn rydym yn cynyddu’r cynhwysedd yn y lleoliad gwreiddiol gyda llawr newydd a 20 o ystafelloedd golygu ychwanegol gyda lle cynhyrchu hyblyg.

Meddai Rich Moss, Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla: “Ry’ ni’n hynod o falch o fod yn gweithio gyda BBC Studios ochr yn ochr â BBC Cymru a chyflenwyr lleol eraill ar gyfres o broffil uchel ac un sydd mor bwysig o Gymru. Doctor Who oedd y catalydd gwreiddiol ar gyfer twf Drama yng Nghymru felly mae’n wych i fod yn rhan o’r tîm.”

Wrth greu hanes fel y Doctor benywaidd cyntaf i chwarae’r rôl, mae Jodie Whittaker yn cymryd lle Peter Capaldi fel y trydydd Doctor ar ddeg. Bydd prif rôl fenywaidd ynghyd a rhestr hir o staff newydd yn rhoi teimlad newydd i’r ddrama deulu cyfarwydd. Heb y Daleks a Cybermen enwog, anelir i gyrraedd cynulleidfa ehangach sy’n cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol gyda phob pennod.

Mae nifer o wynebau newydd wedi ymuno a Jodie Whittaker ar ei anturiaethau gan gynnwys y cydymaith Bradley Walsh sy’n chwarae rôl Graham, ynghyd a Tosin Cole a Mandip Gill. Mae grŵp anrhydeddus o ysgrifenwyr a chyfarwyddwyr gyda chefndiroedd ac arddulliau amrywiol yn arwain y gyfres newydd hon. Mae Malorie Blackman, sy’n enwog am Noughts and Crosses yn ymuno ag ysgrifennwr Skins, Ed Hime ac ysgrifennwr Casualty a dramodydd Joy Wilkinson, bydd y rhain yn dod ac egni newydd i’r sioe. Dywed fod y prif ysgrifennwr, Chris Chibnall, sydd fwyaf enwog am Torchwood a Broadchurch am ysgrifennu pum pennod ac yn gobeithio bydd y gyfres yn tynnu mewn cefnogwyr newydd.

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gorilla, Paul Owen: “Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o stori llwyddiant arbennig yng Nghymru. Mae’r brand Doctor Who yn rhywbeth arbennig iawn i fod yn rhan ohono.” Bydd gan y gyfres newydd 10  pennod ac un arbennig am Nadolig, gyda phob pennod o’r gyfres yn cael ei ddarlledu ar ddydd Sul am y tro cyntaf yn hanes y sioe.

Am fwy o wybodaeth: https://www.bbc.co.uk/programmes/b006q2x0

Gorilla yn ehangu i gyfleuster newydd yng nghanol Caerdydd

Gorilla expands with a new facility in central Cardiff

Rydym wedi agor ail gyfleuster ger ein hen safle ar Heol y Gadeirlan sy’n cynnwys 10 ystafell golygu barhaol gyda derbynfa a chymorth technegol i gefnogi ein pencadlys ym Mae Caerdydd.

Mae lleoliad y cyfleuster newydd hwn ger Gerddi Sophia, Caerdydd, yn darparu lleoliad canolog a pharcio cyfleus. Ar gyfer cwmnïau cynhyrchu, mae’n cynnig gofod swyddfa tymor byr neu barhaol a phosibiliadau diddiwedd i ehangu’r ystafelloedd olygu trwy swyddfeydd cysylltiedig. Mae’r cyfleuster newydd hwn yn cynnig adnoddau ar y safle ar gost isel gyda’r hyblygrwydd o’r ardaloedd cynhyrchu i fod yn unrhyw siâp, maint neu hyd o’r brydles.

Ymysg y prosiectau cyntaf yn y cyfleuster newydd mae Teen Taxi (cyfres 24-rhan gan gwmni cynhyrchu, Dragonfly) a The Big Family Cooking Showdown (cyfres Teledu Voltage 14×60 munud ar gyfer BBC2).

Rydym hefyd yn anelu i gynyddu maint ein pencadlys presennol yn GloWorks ym Mae Caerdydd, gyda llawr newydd a 20 o ystafelloedd golygu ychwanegol a mwy o le cynhyrchu hyblyg.

Fel rhan o’r ehangiad, rydym wrthi’n recriwtio staff profiadol ychwanegol. Mae gorsaf drên Canolog Caerdydd yn bellter cerdded o leoliad yr uned newydd a fydd o fudd i gymudwyr newydd sy’n ymuno â’r tîm creadigol sy’n tyfu.

Gorilla yn llongyfarch Enwebeion BAFTA Cymru 2018

Bafta Cymru

Rydym yn hynod o falch o’r holl enwebeion rydym wedi gweithio efo ar gyfer BAFTA Cymru eleni. Bydd y Gwobrau’n cael eu cyflwyno ar draws 20 o gategorïau cynhyrchu, perfformio, crefft a gemau.

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL (a noddir gan Capital Law)

 • IAN MICHAEL JONES ar gyfer Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America
 • MOLLY-ANNA WOODS ar gyfer Sweet Sixteen: A Transgender Story

CYFARWYDDWR: FFUGLEN (a noddir gan Champagne Taittinger)

 • BRUCE GOODISON ar gyfer Born to Kill
 • PHILIP JOHN ar gyfer Bang
 • EUROS LYN ar gyfer Kiri

GOLYGU (a noddir gan Gorilla)

 • DAFYDD HUNT ar gyfer Bang
 • JOHN RICHARDS ar gyfer Born to Kill
 • MADOC ROBERTS, JOHN PARKER a DAFYDD HUNT ar gyfer Warship

RHAGLEN ADLONIANT

 • ONLY MEN ALOUD IN BOLLYWOOD
 • SALON

CYFRES FFEITHIOL (a noddir gan Villa Maria)

 • CERYS MATTHEWS A’R GOEDEN FALED
 • ONE BORN EVERY MINUTE
 • SURGEONS: AT THE EDGE OF LIFE

CYFLWYNYDD (a noddir gan Deloitte)

 • CHARLOTTE CHURCH YN Charlotte Church: Inside My Brain

FFILM FER (a noddir gan Brifysgol De Cymru)

 • BEDDGELERT
 • HELFA’R HELI

RHAGLEN DDOGFEN UNIGOL (a noddir gan Brifysgol Aberystwyth)

 • CHARLOTTE CHURCH – INSIDE MY BRAIN

DRAMA DELEDU

 • BANG
 • BORN TO KILL
 • PARCH

Bydd y 27ain seremoni’n cael ei chynnal ar 14 Hydref 2018 yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ac fe’i harweinir gan Huw Stephens am y bedwaredd flwyddyn. Dymuna Gorilla pob lwc i bob un o’r enwebeion a rydym yn edrych ymlaen at ddathlu gyda chi ar y noson!

Gorilla a Milk VFX yn cydweithio i ddod ag ysgolion lleol i Ŵyl Into Film

Gorilla and Milk VFX team up to bring local schools to Into Film Festival

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda stiwdio effeithiau gweledol a’n cymydog yma yn GloWorks, Milk VFX, i helpu i ddod a phlant ysgolion lleol i ddangosiadau ffilm sydd yn digwydd ar draws Cymru fis yma fel rhan o Ŵyl Into Film.

Gyda’n gilydd rydym wedi noddi saith o fysiau i ddod â 500 o bobl ifanc a’u hathrawon o bedair ysgol ar draws De Cymru i Gaerdydd i fynychu’r dangosiadau a chymryd rhan mewn digwyddiadau Gŵyl Into Film 2016 sy’n digwydd o’r 9fed i’r 25ain o Dachwedd.

Into Film yw gŵyl ffilm ieuenctid mwyaf y byd gyda rhaglen amrywiol gan gynnwys llu o ddangosiadau a digwyddiadau am ddim ar gyfer pobl ifanc 5-19 mlwydd oed.  Yn ystod yr ŵyl eleni fydd mwy na 185 o ddangosiadau a digwyddiadau ar draws Gymru yn arddangos popeth o ffilmiau arbenigol a glasurol i ‘Blockbusters’ newydd – pob un wedi’i dewis gydag addysgwyr mewn golwg a gyda’r nod o ddenu cenedlaethau newydd i’r byd ffilm.

Yr ysgolion sy’n cymryd rhan yw: Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn, Gelli; Ysgol yr Eglwys Tref Aberdâr, Aberdâr; Ysgol Iau Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful; ac Ysgol Uwchradd Pen-y-dre, Merthyr Tudful.

Bydd Gorilla a Milk yn parhau i gefnogi Into Ffilm Cymru tu hwnt i’r ŵyl er mwyn helpu i greu fwy o gyfleoedd i bobl ifanc ymgysylltu â’r byd ffilm. Rydym hefyd yn gobeithio darganfod cwmnïau tebyg eraill yn y diwydiant ffilm a theledu ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Dywedodd Rich Moss, Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla: “Fel cwmni balch Cymraeg, rydym wrth ein bodd i fod yn cefnogi ymdrechion Into Ffilm i ymgysylltu cynulleidfaoedd ifanc ar draws Cymru ym myd rhyfeddol ffilm.  Mae Cymru yn llawn talent greadigol, ffres ac rydym yn gobeithio drwy roi’r cyfle i blant ysgol fynychu dangosiadau a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithdai fel hyn gallwn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent  i greu ffilmiau yma”.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Milk Will Cohen: “Rydym yn falch iawn o allu helpu ysgolion lleol i gymryd rhan yng Ngŵyl Into Film ac i gefnogi’r gwaith gwych mae Into Film yn ei wneud wrth ddod â ffilm yn rhan ganolog addysg pobl ifanc. Rydym yn gobeithio y gallem hyd yn oed ysbrydoli rhai ohonynt i feddwl am yrfa yn y diwydiant teledu a ffilm yn y dyfodol! Mae gan ffilm y grym i drawsnewid bywydau pobl.”

Gorilla yn helpu i goffáu 50 mlynedd ers trychineb Aberfan

Gorilla helps commemorate 50th anniversary of the Aberfan disaster

Ym mis Hydref 2016 bydd pobl ar draws Cymru yn nodi hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan a welodd 116 o blant a 28 o oedolion cael eu lladd yn dilyn tirlithriad yn y pentref glofaol ar Hydref 21, 1966. Cafodd y digwyddiad trasig yma effaith ddinistriol ar y gymuned leol sydd yn parhau i gael ei heffeithio heddiw.

Mae nifer o raglenni teledu wedi cael eu comisiynu i goffáu 50 mlynedd ers y trychineb – mae Gorilla wedi cymryd rhan mewn tri o’r rhain:

Cantata Memoria – Rondo Media ar gyfer S4C

Cyngerdd arbennig o Ganolfan Mileniwm Cymru i goffáu hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan yn cynnwys perfformiadau gan y bas-bariton Bryn Terfel, y soprano Elin Manahan Thomas a’r delynores Catrin Finch yn ogystal â gwaith newydd gan y cyfansoddwr adnabyddus Syr Karl Jenkins.

Defnyddiodd Gorilla dechnoleg Quadrus i recordio’r perfformiad dros nifer o sianeli ar gyfer ei ddarlledu ar S4C.

The Aberfan Young Wives’ Club – Shiver Cymru (ITV Factual/ITV Cymru Wales) ar gyfer ITV

Dogfen wreiddiol sy’n adrodd hanes trychineb Aberfan trwy lygaid saith menyw sy’n rhan o Glwb Gwragedd Ifanc Aberfan. Wedi’i chyfarwyddo gan y cyfarwyddwr adnabyddus Marc Evans, mae’r rhaglen yn cynnwys archif o hen ffilmiau o’r trychineb a’r digwyddiadau oedd i ddilyn gyda cherddoriaeth arbennig a gyfansoddwyd gan James Dean Bradfield o’r Manic Street Preachers.

Fe wnaeth Gorilla weithio ar y dybio, cwblhau’r gwaith graddio ar Baselight a’r golygu ar-lein ar y rhaglen.

Surviving Aberfan – Testimony Films ar gyfer BBC 1 Wales

Dogfen yn cyfuno ffilm o’r archif gyda phobl heddiw, a phob un yn dweud eu straeon am y golled drasig, goroesi gwyrthiol ac achubiaeth arwrol. Siarada rhai o’r goroeswyr am y tro cyntaf am ddiwrnod mwyaf dirdynnol eu bywydau, a sut y maent wedi byw gyda’r atgof am hanner canrif. Portread agos a theimladwy o’r gymuned wnaeth ddioddef y trychineb torcalonnus, ac eto rywsut yn dod o hyd i’r nerth i barhau gyda gobaith ac urddas.

Aberfan: The Day our Lives Changed – ITV Cymru Wales

Dogfen awr o hyd sy’n adrodd hanes Phillip Thomas, un o’r goroeswyr a anafwyd gwaethaf o drychineb Aberfan, yn cofio’r digwyddiadau 21 Hydref 1966 pan fu’n ddisgybl 10 oed yn Ysgol Gynradd Pantglas. Yn cynnwys cyfweliadau gyda rhai a gollodd anwyliaid a’r rhai o’r rheiny a fu’n ymwneud a’r gwaith achub, mae’r rhaglen yn cynnig persbectif emosiynol ar effaith y trychineb ar y gymuned leol a chryfder yr ysbryd dynol.

Fe wnaeth Gorilla ddybio’r rhaglen.

Fel cwmni Cymreig balch, rydym yn falch o chwarae rhan yn y cynyrchiadau pwysig yma, gyda phob un ohonynt yn cynnig safbwynt gwahanol ar y digwyddiad trasig yn hanes Cymru.

Gorilla yn falch o noddi Gwobr Iris 2016

Gorilla proud to sponsor the 2016 Iris Prize

Rydym yn falch iawn o noddi Gŵyl Gwobr Iris eto eleni, wrth i’r ŵyl ddathlu ei phen-blwydd yn 10 oed yng Nghaerdydd wythnos yma.

Mae’r digwyddiad blynyddol, sy’n dathlu’r diwydiant ffilmiau hoyw a lesbiaidd rhyngwladol, yn cael ei gynnal yn y brifddinas rhwng 12 ac 16 o Hydref, gyda’r brif seremoni wobrwyo yn digwydd yn Park Hotel ar Ddydd Sul 16 Hydref.

Mae’r Wobr Iris yn parhau i fod y wobr fwyaf yn y byd ar gyfer ffilmiau hoyw a lesbiaidd, gyda’r enillydd yn derbyn £30,000 i greu eu ffilm fer nesaf ym Mhrydain yn ogystal â chyllid a llu o gefnogaeth ac arweiniad gan Iris, ei noddwyr a’i chefnogwyr . Mae Gorilla yn falch iawn o fod wrth law unwaith eto eleni i gynnig arweiniad a chymorth ôl-gynhyrchu i’r enillydd fel rhan o’r wobr.

Uchafbwynt y seremoni wobrwyo eleni fydd ymddangosiad yr Arglwydd Glendonbrook fydd yn cyhoeddi’r 10fed enillydd o’r Wobr Iris.

Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl ac i brynu tocynnau ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau, ewch i wefan Gwobr Iris.

Gorilla yn ennill gwaith ôl-gynhyrchu ar gyfres One Born Every Minute

One Born Every Minute

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi bod Gorilla wedi ennill cytundeb i gwblhau gwaith ôl-gynhyrchu ar gyfres nesaf rhaglen ffeithiol rig-sengl Channel 4 One Born Every Minute.

Bydd y gyfres 10x1awr poblogaidd yn cael ei ffilmio yn uned famolaeth Lerpwl cyn cael ei ôl-gynhyrchu yn ein pencadlys yng Nghaerdydd.

Mae’n foment balch iawn i ni fel cwmni gan taw hwn fydd ein prosiect rig-sengl cyntaf a taw ni yw’r cwmni ôl-gynhyrchu Cymraeg cyntaf i weithio ar brosiect fel hyn.

Dywedodd Rich Moss, ein Rheolwr Gyfarwyddwr: “Rydym yn hynod o falch o gael gweithio gyda Dragonfly ar y gyfres boblogaidd yma. Mae rhaglennu rig-sengl yn faes anodd i dorri i mewn iddo felly rydym yn croesawu’r hyder a ddangoswyd gan Dragonfly a Channel 4 wrth ddewis cwmni Cymreig fel ni”.

Daw’r newyddion da yma ar ôl derbyn cadarnhad yn ddiweddar y byddwn yn ôl-gynhyrchu’r rhaglen Decline and Fall ar gyfer Tiger Aspect ac ennill ar ôl ennill cytundeb marchnata BBC Promos sydd yn golygu taw Gorilla yw’r unig ddarparwr gwasanaethau ôl-gynhyrchu allanol i’r BBC Wales Creative Services yn ystod y ddegawd ddiwethaf.

Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla Rich Moss yn ymuno â bwrdd Screen UK

Richard Moss

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein rheolwr gyfarwyddwr Rich Moss wedi cael ei ethol i eistedd ar Fwrdd y Gymdeithas Screen UK.

Mae Rich yn ymuno â grŵp uchel ei barch o gynrychiolwyr y diwydiant ar y Bwrdd sy’n cynnwys cyfarwyddwyr o gwmnïau sy’n darparu cyfleusterau cynhyrchu a gwasanaethau arbenigol i’r diwydiannau sgrin – ffilm, teledu a hysbysebion.

Ar gael ei ethol, dywed Rich, “Mae’r Diwydiannau Creadigol mor berthnasol a phwysig nag erioed i Gymru, mewn ffyrdd diwylliannol ac economaidd, ac rwy’n edrych ymlaen at ddod â mewnbwn cadarnhaol o safbwynt y Cenhedloedd i Screen UK.”

Mae Screen UK yn gorff annibynnol, a ariennir gan y diwydiant sy’n gweithio i hyrwyddo sector gwasanaethau sgrin deg, iach a chystadleuol ym Mhrydain. Bydd y bwrdd newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf ar 28ain o Fehefin.