Loading Events

« All Events

Data Management Fundamentals – CARMARTHEN

July 23 @ 1:00 pm - 5:00 pm

Free

DATA MANAGEMENT FUNDAMENTALS might not sound like an exciting way to spend 3+ hours of your life, but data management is an important role and responsibility, collecting and organising raw footage and other data, which is essentially the beating heart of your programme.  Lose it and you have nothing, no project, nada – so it is critical to catalogue and store data in the correct way both for ease of access and speed of retrieval.

Our ambition is, to create a streamlined approach to data management across the Welsh screen sector, to help improve efficiency and collaboration, avoid sleepless nights, make financial savings, and speed up the filmmaking process when it reaches us in post.

During this 3.5 hour, in-person session, Gorilla Academy’s expert trainer, Paul Hawke-Williams, will help you to identify, what you need to store, as well as estimate how much data you’re going to be generating per production, along with a walk through the workflows commonly used.  We’ll also put this information in perspective in relation to those data-driven roles and responsibilities and how to progress your career.

We’ll be covering the technicalities of file storage, hard drives and why speed really does matter, long term storage, naming parameter, working with external companies (post-production company, dubbing etc.) and easy ways to move data around outside of your company.

Finally, we look at cost savings, security and the all-important green agenda.

Mae’n bosib nad yw HANFODION RHEOLI DATA yn swnio fel ffordd gyffrous o dreulio 3+ awr o’ch bywyd, ond mae rheoli data’n rôl a chyfrifoldeb pwysig, gan gasglu a trefnu ffilm crai a data arall, sydd yn y bôn, yn rhan greiddiol o’ch prosiect. Os collwch chi’r data, fydd gynnoch chi ddim byd, dim prosiect, dim byd o gwbl – felly mae’n bwysig iawn logio a storio data yn y ffordd gywir er mwyn sicrhau mynediad rhwydd a chyflymder.

Ein huchelgais yw creu dull rheoli data syml ledled y sector sgrîn yng Nghymru, i helpu i wella effeithlonrwydd a chydweithrediad, osgoi nosweithiau di-gwsg, arbed arian a chyflymu’r broses o greu ffilm pan fydd yn cyrraedd y pwynt ôl-gynhyrchu.

Yn ystod y sesiwn 3.5 awr wyneb yn wyneb hon, bydd hyfforddwr arbenigol Gorilla Academy, Paul Hawke-Williams, yn eich helpu i nodi beth sydd angen ichi ei storio, yn ogystal â rhagweld faint o ddata fyddwch chi’n ei greu fesul cynhyrchiad, a chanllaw ar y llif gwaith sy’n cael ei ddefnyddio’n aml. Byddwn hefyd yn rhoi’r wybodaeth hon yn ei chyd-destun ynghyclh y rolau a’r cyfrifoldebau sy’n seiliedig ar ddata a sut i symud ymlaen yn eich gyrfa.

Byddwn yn trafod hanfodion technegol storio ffeiliau, gyriannau caled a pham fod cyflymder yn bwysig, storio hirdymor, paramedrau enwi, gweithio gyda chwmnïau allanol (cwmni ôl-gynhyrchu, dybio ac ati) a ffyrdd rhwydd o symud data y tu allan i’ch cwmni.

Yn olaf, fe edrychwn ni ar arbedion costau, diogelwch a’r agenda werdd sy’n hollbwysig.

Organisers

Gorilla Academy
Media Cymru

Venue

YR EGIN
College Road
Carmarthen, SA313EG
+ Google Map
View Venue Website